Koło matematyczne
  Zajęcia koła matematycznego, działającego w naszym przedszkolu, są bezpłatne i skierowane do uzdolnionych matematycznie dzieci. Spotkania odbywają się razy w tygodniu i trwają 2 x po 30 min. Na zajęciach wykorzystujemy elementy metody Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej w rozwijaniu logicznego myślenia i kształtowaniu pojęć matematycznych u dzieci w wieku przedszkolnym. Głównym założeniem koła matematycznego jest wspieranie dzieci zdolnych, rozwijanie posiadanych uzdolnień, stymulowanie ich rozwoju oraz twórczego i logicznego myślenia, wzbogacenie wiedzy matematycznej. Na zajęciach dzieci rozwijały umiejętności liczenia przy pomocy liczydeł, liczmanów itp.

Galeria zdjęć
Zajęcia muzyczno - ruchowe
  Celem zajęć muzyczno-ruchowych jest rozbudzanie zamiłowania do śpiewu i tańca, rozwijanie twórczej ekspresji dziecka oraz zachęcanie do wyrażania ruchem i gestem utworów muzycznych. Wprowadzamy również elementy metody aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss, która integruje różne formy aktywności: granie na instrumentach, taniec, śpiew, mówienie krótkich wierszy lub wyliczanek oraz rytmiczne powtarzanie prostych gestów. Zajęcia muzyczno-ruchowe ćwiczą koncentrację uwagi, orientację przestrzenną, umożliwiają zaspokojenie potrzeby ruchu, a także rozwijają wrodzone zdolności dziecka.

Galeria zdjęć
Terapia logopedyczna
  W trosce o prawidłowy rozwój mowy naszych wychowanków, opieką logopedyczną objęte są wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola. Przeprowadzone w każdej grupie badania przesiewowe pozwalają wyodrębnić dzieci z wadami wymowy i trudnościami w porozumiewaniu się, które objęte zostają terapią logopedyczną. Głównym celem zajęć logopedycznych jest stymulowanie rozwoju mowy, kształtowanie prawidłowej mowy, zapobieganie wad wymowy i korekta niewłaściwej artykulacji. Uzyskanie pożądanego efektu logopedycznego jest możliwe tylko wtedy, gdy dziecko systematycznie uczęszcza na zajęcia oraz codziennie utrwala ćwiczenia w domu. Jeśli więc potraktujemy je jako wspólną zabawę, będą one dla dziecka czystą przyjemnością. Terapia prowadzona jest przez panią Dorotę Winiarczyk.

Galeria zdjęć
Gimnastyka korekcyjna
  Gimnastyka korekcyjna w przedszkolu ma na celu: działanie profilaktycznie, eliminowanie wad postawy, kształtowanie nawyku prawidłowej postawy, zapewnienie wszechstronnego rozwój fizycznego i wspaniałej zdrowej zabawy. Cele te realizowane są poprzez następujące zadania: - wyrobienie u dzieci nawyku prawidłowej postawy: w trakcie zabaw ruchowych oraz ćwiczeń korekcyjnych dzieci poznają własne ciało, odkrywają różnice pomiędzy postawą prawidłową a nieprawidłową, mogą wykorzystywać tę zdolność we wszystkich czynnościach codziennych. Poznają pozycje, w których można wypoczywać z korzyścią dla efektów korekcyjnych. - Wzmacnianie mięśni posturalnych odpowiedzialnych za prawidłową postawę - Profilaktyka występowania wad kończyn dolnych, głównie płaskostopia poprzez wzmacnianie mięśni podeszwowych stopy. Poprzez zajęcia korekcyjne staram się oddziaływać nie tylko na motorykę przedszkolaków, ale także na ćwiczenia poprawiające zdolności zapamiętywania, koncentracji uwagi, spostrzegawczości. Staram się rozbudzać u nich zamiłowanie do wszechstronnej aktywności, co może przyczynić się do lepszego startu w szkole.

Galeria zdjęć
Koło przyrodnicze
  Koło przyrodnicze w naszym przedszkolu odbywa się w każdy czwartek. Główne cele zajęć to wytworzenie emocjonalnego związku z przyrodą i motywacji do działań przyjaznych przyrodzie oraz rozbudzenie ciekawości poznawczej. Ponadto poprzez zajęcia przedszkolaki będą wychowywane dla poszanowania roślin i zwierząt, zauważania piękna, mądrości i różnorodności przyrody, a także zwracania uwagi na sens swoich działań oraz ich efektów. Dzieci będą uczestniczyć w różnorodnych formach pracy, dokonywać obserwacji, eksperymentów i omawiać je. Zajęcia prowadzi Pani Celina Niedzielak.

Galeria zdjęć
Rozwijanie uzdolnień w zakresie czytania i pisania
  Wprowadzenie w świat liter, następnie nauka czytania i pisania organizowana jest na dodatkowym kółku zgodnie z zaleceniami metod analitycznych, m.in.: Metoda Ireny Majchrzak, Naturalna nauka języka Przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania to nie tylko wyposażenie dziecka w podstawowe wiadomości i umiejętności związane z czytaniem i pisaniem, ale także jeden z ważniejszych czynników wszechstronnego rozwoju. Dlatego też podstawą do realizacji procesu wychowawczo - dydaktycznego w przedszkolu z zakresu nauki czytania i pisania powinno być kształtowanie wewnętrznej motywacji dziecka do czytania i pisania, rozwijanie jego zainteresowania słowem drukowanym, zawsze jednak poparte stymulowaniem jego ogólnego rozwoju - umysłowego, fizycznego i emocjonalno- społecznego. Wczesne zainteresowanie nauką czytania świadczy o znakomitych możliwościach umysłowych dziecka. Z chwilą opanowania umiejętności czytania rozszerza się zakres dostępnych informacji, a to stanowi ważny czynnik rozwijający dziecięcy intelekt. Koło prowadzi pani Aleksandra Łobko.

Galeria zdjęć
Przedszkole Miejskie nr 2 we Włodawie
ul. Sierpińskiego 4, 22-200 Włodawa
tel. +48 515 286 538, E-mail:pm2wlodawa@gmail.com